PHONE NUMBER

Turkmenistan (TKM)

Team informations

Name

Arslan Hojiyev

Palvan Agamyradov

Role

Deputy Leader

Leader

Contestants

Code

TKM 1

TKM 2

TKM 3

TKM 4

TKM 5

TKM 6

Name

Maliksha Meylismyradov

Begench Akmyradov

Kumush Nobatova

Selim Hommatdurdyyev

Soyunmuhammet Geldimammedov

Begli Ishanmyradov

P1

10

9

10

10

10

7

P2

9

10

0

2

0

9

P3

0

0

0

0

0

2

P4

0

0

0

2

0

0

Total

19

19

10

14

10

18

Award

-

-

-

-

-

-